DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 400 ZŁ
Zadzwoń do nas: +48 507 160 159

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Aircle§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma Knutel Consulting z siedzibą w Rzeszowie, NIP: 813-101-97-48, REGON: 690097367.
  2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu przy finalizacji zamówienia używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  5. Dane osobowe podawane w formularzu na kontaktowym traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, lub dokonałeś zakupu w naszym sklepie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP.
7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
8. Dane osobowe przetwarzane są:

8.1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
8.2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
8.3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
8.4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
8.4.1. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli przykładowo zapisałeś się na newsletter,
8.4.2. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania jeśli dokonałeś zakupu na naszej stronie internetowej.
9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@aircle.eu .
11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
15. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki oraz polityka cookies

17. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
18. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
19. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
20. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

21. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
22. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

23. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
24. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
25. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
26. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.§4. Przetwarzanie danych osobowych przez Blue Media S.A (dotyczy tylko klientów którzy wybierają sposób płatności online).

 1. W przypadku przekazywania przez nas do Blue Media adresu email Klienta w celu wysyłania Klientowi przez Blue Media na nasze zlecenie informacji o Transakcji,
  Oświadczamy, że jesteśmy administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Powierzamy Blue Media przetwarzanie danych osobowych Klientów w zakresie adresów email Klientów, w celu wysyłania Klientom przez Blue Media w naszym imieniu informacji o Transakcji.
 3. Powierzenie następuje zgodnie z przepisami prawa, tj. z aktami prawnymi obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania Umowy, lub też z innymi aktami prawnymi, które wejdą w życie w okresie jej obowiązywania, z uwzględnieniem ich zmian które nastąpią w tym okresie (w szczególności
  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisami dostosowującymi polski porządek prawny do przepisów powyższego Rozporządzenia), zwanymi dalej łącznie jako: „Akty Prawne”.
 4. Blue Media zobowiązuje się do:
  4.1 Przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie określonym w Umowie oraz
  nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym,
  4.2 Zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w zakresie określonym w Aktach
  Prawnych, w tym w szczególności do:
  • zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • zapewnienia, aby dane były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania informacji na podstawie przepisów prawa,
  • ograniczenia dostępu do danych wyłącznie dla osób posiadających upoważnienie do
  przetwarzania danych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych,
  • prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną,
  • nie udostępniania danych jakimkolwiek podmiotom trzecim i nie kierowania do Klientów niezamówionych informacji handlowych.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, Strony zawrą w formie pisemnej stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Niezależnie od powyższych postanowień, BM jako podmiot świadczący usługi płatnicze, jest
  administratorem danych osobowych użytkowników usług płatniczych, w tym danych osobowych płatników i odbiorców w rozumieniu Ustawy.

  Zachęcamy również do zapoznania się z naszym  Regulaminem.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów